SESTAVA REPUBLIŠKEGA IN NADZORNEGA ODBORA TER ČASTNEGA RAZSODIŠČA

ČLANI REPUBLIŠKEGA ODBORA (2015–2019)

ČLANI NADZORNEGA ODBORA (2015–2019)

ČLANI ČASTNEGA RAZSODIŠČA (2015–2019)

IZVLEČEK IZ PRAVIL ZDRUŽENJA

Republiški odbor je izvršilni organ zbora članov, ki opravlja organizacijske, upravne, administrativne, strokovne in tehnične zadeve za Združenje ravnateljev ter zadeve, ki mu jih naloži zbor članov.
Republiški odbor Združenja ravnateljev prestavlja združenje pri vključevanju v aktivnosti, ki so cilj Združenja ravnateljev. Republiški odbor Združenja ravnateljev je za svoje delo odgovoren zboru članov.

Republiški odbor sestavljajo:

– predsednik Združenja,
– dva podpredsednika Združenja,
– 30 predstavnikov podružnic, in sicer:
– Podružnica Koper – 2 člana,
– Podružnica Nova Gorica – 2 člana,
– Podružnica Kranj – 3 člani,
– Podružnica Celje – 3 člani,
– Podružnica Maribor – 4 člani,
– Podružnica Ljubljana – 6 članov,
– Podružnica Murska Sobota – 2 člana,
– Podružnica Novo mesto – 3 člani,
– Podružnica Slovenj Gradec – 2 člana,
– Podružnica glasbenih šol – 2 člana,
– Podružnica šol s prilagojenim programom – 1 član,
– Poslovodstvo ravnateljskega servisa.

Tajnika Združenja imenuje republiški odbor izmed članov Združenja ravnateljev.
Predsednika in dva podpredsednika voli zbor Združenja ravnateljev na predlog republiškega odbora. Mandat predsednika in dveh podpredsednikov Združenja ravnateljev traja štiri leta.
Predsednik Združenja ravnateljev je odredbodajalec in vodi delo republiškega odbora, v njegovi odsotnosti pa ga nadomešča eden od podpredsednikov.
Predsednik Združenja ravnateljev posamično zastopa in predstavlja Združenje ravnateljev pred državnimi organi in organizacijami ter drugimi institucijami in v pravnem prometu.
Republiški odbor vodi Združenje ravnateljev v času med dvema sejama zbora članov po smernicah in programu, določenem na zboru članov. Republiški odbor se sestaja na sejah ali korespondenčno.
Mandat Republiškega odbora Združenja ravnateljev in vseh treh funkcionarjev traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.

Naloge republiškega odbora so predvsem:

– sklicevanje sej zbora članov,
– pripravljanje predloga programa dela Združenja ravnateljev in predlogov drugih odločitev za
zbor članov,
– pripravljanje predlogov splošnih aktov Združenja ravnateljev,
– vodenje poslov evidentiranja članstva,
– imenovanje stalnih in občasnih delovnih teles Združenja ravnateljev,
– gospodarjenje s sredstvi Združenja ravnateljev,
– skrb za uresničevanje ciljev in nalog Združenja ravnateljev,
– zbira predloge za priznanja Združenja ravnateljev,
– pripravlja predlog finančnega načrta Združenja ravnateljev,
– predlaga zboru Združenja ravnateljev kandidate za predsednika Združenja ravnateljev,
– predlaga zboru Združenja ravnateljev kandidate za podpredsednika Združenja ravnateljev,
– predlaga zboru Združenja ravnateljev višino članarine,
– imenuje in razrešuje poslovodje Ravnateljskega servisa.

Republiški odbor sprejema odločitve na sejah. Seje so lahko tudi korespondenčne.
Odločitve republiškega odbora so sprejete ob prisotnosti več kot polovice članov odbora in če za sklepe glasuje večina prisotnih. V primeru neodločenega izida glasovanja odloči glas predsedujočega.

(Skupno 1.731 obiskov, današnjih obiskov 1)